Pályázatok, támogatások

Fehérbot vásárlás támogatás

A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 24/2012.09.19. számú határozata alapján támogatja a tagtársak fehérbot vásárlását.
A támogatás az alábbiak szerint vehető igénybe:A LÉARE Elnöksége határozat visszavonásáig , évente egy alkalommal, egy fő részére az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező egyesületi tagok fehérbot vásárlását támogatja. Az eljárás rendje:1./ A fenti támogatásról az elnök, az egyesület honlapján, elektronikus hírlevelében, fali újságján és egyéb módon tájékoztatja az egyesületi tagokat.

2./ A fehérbotot vásárló egyesületi tag leadja a névre szóló, vételt tanúsító számlát. A kifizetésről az elnök intézkedik.

3./ A támogatás mértéke, a megvásárolt bot árának fele.

4./ Ez a támogatás független az Elnökség 19/2008 (VII. 18) sz. határozatának rendelkezéseitől.

További információ kérhető az ügyfélszolgálaton, illetve a kistérségi csoportvezetőknél.

Segédeszköz vásárlás támogatása

A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 18/2019.07.26 sz. határozata alapján támogatja a tagtársak segédeszköz támogatását

A támogatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

  • A kérelmező jövedelme egyedülálló esetén nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérminimum,
  • nem egyedülállók esetében pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.

A jövedelem meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmező részére folyósított fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, a magasabb összegű családi pótlék, és a munkabér összegét.

A támogatás iránti kérelmet a segédeszköz vásárlását tanúsító számla keltétől számított három hónapon belül lehet benyújtani az egyesület irodájába.

A kitöltött kérelem formanyomtatványához csatolni kell:

  • a kérelmező nevére kiállított eredeti számlát a vásárolt eszközről,
  • a segédeszköz használat céljának igazolását, ha a munkavégzést, vagy tanulást segíti,
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásait

A kérelmet postai úton, vagy személyesen az egyesület ügyfélszolgálati irodájában kell benyújtani. A kérelem beérkezését követően az ügyfélszolgálat munkatársai iktatják, az alaki és tartalmi követelmények meglétét ellenőrzik. Ha a feldolgozás során hiányosságot találnak, akkor a kérelmezőt 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívják fel. Ezt követően kimutatást készítenek az átlagkeresetről, a korábban megállapított támogatás időpontjáról, a kért támogatás összegéről, a megvásárolt eszközről, majd a kérelmet átadják az irodavezetőnek, aki azt ismerteti az elnökségi ülésen.

A támogatás iránti kérelmet az egyesület elnöksége bírálja el a kérelem befogadását követő elnökségi ülésen. Hiánypótlás elhúzódása esetén az elbírálás az ezt követő ülésre tevődik át.

Az elnökség a vásárolt segédeszköz árának legfeljebb 50%-át támogatja, de a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

A korábban támogatásban részesült kérelmező esetében újabb támogatás megállapításakor, figyelemmel kell lenni arra, hogy az azt megállapító elnökségi határozat és a vásárlás tényét igazoló számla kelte között tizenkét hónapnak el kell telnie.

A kérelmek elbírálása során figyelembe kell venni, hogy az eszköz a látássérült személy
a) a munkavállalását, illetve a munkavégzését,
b) a tanulását,
c) a mindennapi életvitelét,
d) a művelődését és szórakozását könnyíti meg.

A fentiek közül előnyben kell részesíteni az a)-b) pontokban meghatározott eszközöket.

A látássérült személy életvitelét megkönnyítő segédeszköznek tekintendők azok az eszközök, amelyek a látássérült személy számára az információkat tapintható, hallható formában közvetítik, továbbá a látást javító és az információt rögzítő eszközök. Az információt rögzítő eszköz az az eszköz, amely a látássérült személy számára, sajátos igényeinek megfelelő módon rögzíti, illetve tárolja az adatokat.

Ez a határozat 2022. március 10-én lép hatályba.

segédeszköz vásárlási támogatás iránti kérelem

Tanulmányi támogatás

Tanulmányi támogatást igényelhet minden olyan látássérült tagunk, aki általános, közép – vagy felsőoktatási intézményben végzi tanulmányait.

A pályázat feltétele érvényes tagsági igazolvány és iskolalátogatási igazolás.

Támogatás összege 10000 Ft.

Pályázni kizárólag írásban, az Egyesület irodájában beszerezhető, vagy honlapunkról a letölthető dokumentumok alól letöltött, kitöltött és aláírt adatlapon lehet.

A pályázat benyújtásának határidejéről a honlapon és a hírlevélben adunk tájékoztatást.

tanulmányi támogatás iránti kérelem